قرص نـروزان

کمک به حفظ و تقـویت عملکرد مناسب سیستم عصبی و مغز

 مکمـلی ایـده آل جهت کمک به حفظ و تقـویت عملکرد مناسب سیستم عصبی و مغز

محصول نروزان جهت بهبود شرایط زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد :

اضطراب و افسردگی
خلق و خو و تمرکز
ناراحتی های مربوط به سیستم عصبیحافظه
عملکرد شناختی