vitamin-D1

ویتامین D

کمک به تنظیم فعالیت های سیستم ایمنی بدن

قطره و قرص ویتامین D :

– کمک به تنظیم فعالیت های سیستم ایمنی و جلوگیری از بیماری های خودایمن
– کمک به افزایش جذب کلسیم از روده و تنظیم سطح کلسیم و فسفر در بدن
– جلوگیری از بروز اختلالات رشد و اختلالات ساختاری در استخوان
– کمک به بهبود روند دندان درآوردن و رشد قدی و راه افتادن نوزاد