• Accepted file types: doc, docx, pdf, Max. file size: 5 MB.
    نام فایل می بایست انگلیسی باشد. فرمت های مجاز فایل pdf, doc, docs