• انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
    نام فایل می بایست انگلیسی باشد. فرمت های مجاز فایل pdf, doc, docs